O projekcie

Projekt RPSW.08.03.01-26-0038/15 pn. „Mali odkrywcy na start” realizowany przez Gminę Bałtów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Osi priorytetowej: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działania: RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałania: RPSW.08.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w okresie od 01.07.2016r. do 31.08.2017r.

Oddziały Przedszkole czynne w okresie od 01.09.2016 do 31.07.2017 r.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Grupa docelowa projektu:

Grupę docelową projektu stanowi 34 dzieci (15 dziewczynek / 19 chłopców) w wieku 3 – 4 lat zamieszkałych na teren Gminy Bałtów.

Na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie dziecko musi mieć ukończone 3 lata.

 

Cele projektu

Cel główny: Wsparcie rozwoju edukacyjnego 34 dzieci ( 15 dz/ 19 ch ) w wieku 3 – 4 lat, mieszkańców Gminy Bałtów.

Cel szczegółowy Priorytetu Inwestycyjnego: Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.

 

Wskaźniki produktu w projekcie:

 1. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 34 osoby (15 dziewczynek/ 19 chłopców).
 2. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 34 szt.

 

Rezultaty twarde projektu:

 1. Utworzenie dwóch punktów przedszkolnych: Bałtów, Okół dla 34 dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bałtów – zapewnienie opieki w godzinach 7:00 – 16:00.
 2. Zorganizowanie zajęć dodatkowych dla 34 dzieci w dwóch punktach przedszkolnych: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

 

Rezultaty miękkie projektu:

 1. Zwiększenie szans edukacyjnych 34 dzieci z terenu Gminy Bałtów.
 2. Wzrost kompetencji intelektualnych, społecznych i emocjonalnych 34 dzieci.
 3. Podniesienie świadomości kwestii roli wychowania przedszkolnego rodziców.
 4. Wzrost zaangażowania rodziców w edukację przedszkolną (zwłaszcza ojców).
 5. Uświadomienie rodzicom stereotypów dotyczących płci i ich zwalczania.

 

Główne działania w ramach projektu:

 1. Utworzenie dwóch punktów przedszkolnych na terenie Gminy Bałtów w miejscowościach: Bałtów, Okół.
 2. Przygotowanie oraz doposażenie pomieszczeń przedszkolnych.
 3. Zatrudnienie kadry pedagogicznej oraz zarządzającej projektem.
 4. Prowadzenie zajęć przedszkolnych w utworzonych punktach w Bałtowie oraz Okole.
 5. Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych: język angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna, logopedycznych, psychologicznych.